Správa nehnuteľností

Reklamačný poriadok

  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Reklamačný poriadok .pdf)Reklamačný poriadok[Reklamačný poriadok]308 kB

Cenník služieb do 31.1.2019

 

 

Článok I – Všeobecné podmienky

 1. Enerbyt s.r.o. Štúrovo vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov alebo v spojitosti s vymáhaním pohľadávok, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
 2. Z uvedeného dôvodu Enerbyt s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
 3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

 

Článok II – Platobné podmienky

 1. Platba na základe vystavenej faktúry sa vykonáva prevodným príkazom na účet. Enerbyt s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej príslušnej ceny za vykonanie služby.Po realizácii platby prevodným príkazom Enerbyt s.r.o. na základe žiadosti vydá potvrdenie o úhrade.
 2. V článku III. sú ceny uvedené vrátane DPH.
 3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z.z. a ďalších noviel. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
 4. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude požadovať bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Enerbyt s.r.o..
 5. Konateľ Enerbyt s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.

    

Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

  

1. Mesačný poplatok za správu nehnuteľnosti:
a) byty I. kategórie (s dodávkou tepla) mesačne 6,50 €
b) ostatné byty 4,50 €
c) nebytové priestory (garáže) 1,00 €

 

2. Mesačný poplatok za správu kotolní
Adyho 1 17,60 €
Adyho 8/984 11,00 €
Adyho 8/986 11,00 €
Kasárenská 26 83,60 €
Námestie Sv.Imricha 33 15,20 €
Nánanská cesta 67 140,80 €
Orechová 49-51 4,40 €
Sobieskeho 20

17,60 €

Svodín 1375 19,80 €
Svodín 1376 19,80 €
Kamenica nad Hronom 463/106 22,80 €
Sv. Štefana 14 13,20 €
Sv. Štefana 26 3,80 €
Sv. Štefana 48 7,60 €

 

 

3. Poplatky súvisiace so správou domu
1. Ročný poplatok za vyúčtovanie  
• byty I. kategórie ( s dodávkou tepla ) 12,00 €
• ostatné byty 7,80 €
2. Poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť správcu na nej s vyhotovením zápisnice (1x ročne bezplatne) 30,00 €
3. Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome 15,00 €
4. Poplatok za prípravu dokumentácie pri rekonštrukčných prácach domu a všetky úkony s tým súvisisiace  70,00 €
5. Poplatok za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku resp. iných údajov viažucich sa k bytu    2,00 €
6. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné úpravy :  
 • v byte vo vlastníctve fyzickej osoby  7,00 €
 • v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby  14,00 €
7. Vypracovanie podkladov k žiadosti o odpojenie bytu od systému ÚK a TÚV 35,00 €
8. Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi a nájomcovi bytu, voči ktorému Enerbyt s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu.  4,00 €
9. Cena za spracovanie a postúpenie podkladov na písomnú výzvu vlastníkovi (vlastníkom) bytu, voči ktorému Enerbyt eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu 10,00 €
10. Poplatok pri prevode vlastníctva bytu pre nadobúdateľa 7,00 €

 

4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu
1. Hodinová cena za prácu jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby – v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. (minimálne za každú začatú polhodinu) 12,00 €
2. Príplatok za pohotovosť  3,00 €/byt/rok
3. Hodinová cena práce za prácu vykonanú v mimopracovnej dobe na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na žiadanky nahlásené, resp. podané mimo pracovnej doby príplatok 50% na hodinovú sadzbu
4. V prípadoch ak práca uvedená v bodoch 4.1 až 4.3 tohto cenníka si vyžaduje použitie dopravného prostriedku (na dovoz materiálu):  
• výjazd v rámci mesta 3,00 €

• výjazd mimo mesta  Škoda Roomster

 0,35 €/km

• výjazd mimo mesta  Renault Master

 0,50 €/km

 

 

5. Poplatky súvisiace s montážnymi prácami
1. Montážne práce na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. 14,00 €
2. Odpojenie a znovu pripojenie odberateľa tepla z dôvodu omeškania s platbami 100 €
3. Montáž bytových vodomerov vrátane vodomeru 23,90 €/ks
4. Montáž pomerových (meračov) rozdeľovačov na radiátory vrátane  pomerového merača 27,00 €/ks
5. Premiestnenie PRVN na radiátorch v byte
  . 1 až 2 ks 12 €
  . 3 a viac 24 €
6. Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných zariadení, na hodinu 20 €

 

6. Poplatky za metrologické služby
1. Odpočet kapilárnych pomerových meračov 3,00 €/ks
2. Odpočet vodomerov 1,00 €/ks
3. Odpočet elektronických pomerových meračov zdarma
4. Diaľkový odpočet vodomerov cez rádiomodul zdarma

 

7. Poplatky za finančné a administratívne služby
1. Poplatok za vklad v pokladni do 200 € vrátane 0,60 €
2. Ročný poplatok za spravovanie úveru z celkovej výšky úveru 0,05 %
3. Hodinová cena práce jedného praconíka Enerbyt s.r.o. pri činnosti, ktorá nie je obsiahnutá v zmluve o výkone správy a v tomto cenníku 16 €.

 

    

Článok IV – Záverečné ustanovenia

  Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 03.09.2018

 
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Cenník 2018.pdf)Cenník 2018[ ]450 kB

Cenník služieb

 

 

Článok I – Všeobecné podmienky

 1. Enerbyt s.r.o. Štúrovo vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov alebo v spojitosti s vymáhaním pohľadávok, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
 2. Z uvedeného dôvodu Enerbyt s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
 3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

 

Článok II – Platobné podmienky

 1. Platba na základe vystavenej faktúry sa vykonáva prevodným príkazom na účet. Enerbyt s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej príslušnej ceny za vykonanie služby.Po realizácii platby prevodným príkazom Enerbyt s.r.o. na základe žiadosti vydá potvrdenie o úhrade.
 2. V článku III. sú ceny uvedené vrátane DPH.
 3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z.z. a ďalších noviel. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
 4. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude požadovať bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Enerbyt s.r.o..
 5. Konateľ Enerbyt s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.

    

Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

  

1. Mesačný poplatok za správu nehnuteľnosti:
a) byty I. kategórie (s dodávkou tepla) mesačne 7,50 €
b) ostatné byty 5,50 €
c) nebytové priestory (garáže) 1,00 €
d) mimo mesta Štúrovo individuálne

 

2. Mesačný poplatok za správu kotolní
Adyho 1 36,00 €
Adyho 8/984 23,00 €
Adyho 8/986 23,00 €
Bajtava 222 53,00 €
Bajtava 233 53,00 €
Bajtava 255 53,00 €
Kasárenská 26 170,00 €
Námestie Sv.Imricha 33 34,00 €
Nánanská cesta 64-66 287,00 €
Salka 495

53,00 €

Sobieskeho 16

18,00 €

Sobieskeho rezidencia (Bruntálska)

63,00 €

Sobieskeho 20

41,00 €

Kamenica nad Hronom 463/106 54,00 €
Sv. Štefana 14 27,00 €
Sv. Štefana 26 9,00 €
Sv. Štefana 48 18,00 €
Svätoplukova 46 14,00 €

 

 

3. Poplatky súvisiace so správou domu
1. Ročný poplatok za vyúčtovanie  
• byty I. kategórie ( s dodávkou tepla ) 15,00 €
• ostatné byty 10,00 €
2. Poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť správcu na nej s vyhotovením zápisnice (1x ročne bezplatne) 50,00 €
3. Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome 50,00 €
4. Poplatok za prípravu dokumentácie pri rekonštrukčných prácach domu a všetky úkony s tým súvisisiace  0,02% z nákladov min.100,00 €
5. Poplatok za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku resp. iných údajov viažucich sa k bytu    5,00 €
6. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné úpravy :  
 • v byte vo vlastníctve fyzickej osoby  20,00 €
 • v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby  35,00 €
7. Vypracovanie podkladov k žiadosti o odpojenie bytu od systému ÚK a TÚV 200,00 €
8. Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi a nájomcovi bytu, voči ktorému Enerbyt s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu.  10,00 €
9. Cena za spracovanie a postúpenie podkladov na písomnú výzvu vlastníkovi (vlastníkom) bytu, voči ktorému Enerbyt eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu 50,00 €
10. Poplatok pri prevode vlastníctva bytu pre nadobúdateľa 30,00 €

 

4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu
1. Hodinová cena za prácu jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby – v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. (minimálne za každú začatú polhodinu) 20,00 €
2. Hodinová cena práce za prácu vykonanú v mimopracovnej dobe na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na žiadanky nahlásené, resp. podané mimo pracovnej doby príplatok 55% na hodinovú sadzbu
3. V prípadoch ak práca uvedená v bodoch 4.1 až 4.3 tohto cenníka si vyžaduje použitie dopravného prostriedku (na dovoz materiálu):  
• výjazd v rámci mesta 6,00 €

• výjazd mimo mesta  Škoda Roomster, Škoda Fabia

 0,80 €/km

• výjazd mimo mesta  Ford Transit

 1,30 €/km

 

  

5. Poplatky súvisiace s montážnymi prácami
1. Odpojenie a znovu pripojenie odberateľa tepla z dôvodu omeškania s platbami 200 € + hodinová cena práce
2. Montáž bytových vodomerov vrátane vodomeru 30 €/ks
3. Montáž bytových vodomerov s rádiovým modulom 55,00 €/ks
4. Montáž pomerových (meračov) rozdeľovačov na radiátory vrátane  pomerového merača 35,00 €/ks
5. Individuálny termín pri výmene meračov 60,00 €/ks
6. Poplatok za premiestnenie PRVN na radiátorch v byte
  . 1 až 2 ks 30,00 €
  . 3ks a viac 35 €
7. Písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii so zakreslením inžinierských sietí a rozvodov (platí sa vopred) 35€ / vyjadrenie
8. Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných zariadení, na hodinu 40 €
9. Poplatok za vypustenie a napustenie vykurovacej sústavy na žiadosť vlastníka počas vykurovacej sezóny

50€ /stúpačka + hodinová cena práce

10. Poplatok za sťažené podmienky pri práci

6€/hod.

11. Monitoring potrubí inšpekčnou kamerou

60€/hod.

 

6. Poplatky za metrologické služby
1. Odpočet kapilárnych pomerových meračov 3,50 €/ks
2. Odpočet vodomerov 1,20 €/ks
3. Odpočet elektronických pomerových meračov zdarma
4. Diaľkový odpočet vodomerov cez rádiomodul zdarma

 

6.Poplatok za kopírovanie dokumentov

7. Poplatky za finančné a administratívne služby
1. Poplatok za vklad v pokladni 3,00 €
2. Ročný poplatok za spravovanie úveru z celkovej výšky úveru 0,05 %
3. Hodinová cena práce jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. pri činnosti, ktorá nie je obsiahnutá v zmluve o výkone správy a v tomto cenníku 21 €.
4. Poplatok za spracovanie a doručenie písomnej upomienky za neuhradenú faktúru za poskytnuté služby
  • pre fyzické osoby 8,00 €
  • pre právnické 20,00 €
5. Poplatok za neoprávnené užívanie spevnenej plochy v správe a majetku Enerbyt s.r.o. 1,50 €/hod.
6. Poplatok za kopírovanie dokumentov  
  • formát A4 0,40 €/strana
  • formát A3 0,80 €/strana

 

    

Článok IV – Záverečné ustanovenia

  Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.4.2023 

V Štúrove dňa 29.3.2023                                                                                                               Ing. Juraj Szórád

                                                                                                                                                 konateľ spoločnosti

 

Info-portál poschodoch

Naša spoločnosť používa  informačný systém DOMUS spoločnosti Anasoft APR s.r.o., ktorý  predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla.  Súčasťou informačného systému je aj webový portál www.poschodoch

Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje 

 • finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich obyvateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje 
 • sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov. 

Potrál je určený okrem správcovských  spoločností najmä i pre domových funkcionárov a užívateľom bytov a nebytových priestorov.  Každý užívateľ prihlásený na WebPortál má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Nie je potrebné nikam chodiť, nikomu volať a priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní, fonde opráv a o ďalších dôležitých informáciách. Pomocou portálu môžete nám oznámiť zmenu údajov o počte bývajúcich, odpočet merača, údaje pre vyúčtovanie, zmenu osobných údajov a iné dôležité skutočnosti.

 

Užívateľ má možnosť zapojiť sa do diskusného fóra, upraviť si svoj profil t.j. meno na fóre a zmeniť si heslo, zapojiť sa do hlasovania na anketové otázky. Každý užívateľ, prihlásením sa na WebPortál, má možnosť prečítať si aktuálne informácie od našej spoločnosti, nahliadnuť na nástenku domu a získať rôzne informácie ako sú napr. stránkové hodiny, kontakty a iné. Všetky údaje sú sprístupnené po prihlásení sa pomocou prístupového mena a hesla. Tým je zabezpečené, že vlastník, resp. nájomca alebo domový funkcionár vidí iba údaje o svojom byte a dome.

 

 Ako získať prístup na portál Poschodoch.sk? 

 Prístup na portál je možné získať pomocou registračného kódu, ktorý obdržíte od klientského centra našej spoločnosti jednou z uvedených možností: 

 • Na predpise 
 • Na vyúčtovacej zostave 
 • Od správcu (osobne, mailom, telefonicky, sms) 

Ďalšou možnosťou je navštíviť správcu Vášho domu (bytové družstvo, bytový podnik a iné) a požiadajte o aktiváciu prístupu na portál. Po nahlásení údajov ako mobil, e-mail Vám vie Váš správa vytvoriť konto na portáli. 

 

embed video plugin powered by Union Development

Správa bytov

Správu bytových a nebytových priestorov vykonávame v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. 

 


Spravujeme:

 • v meste Štúrovo 1725 bytov  
 • v obci Nána 35 bytov
 • v obci Svodín 34 bytov
 • v obci Mužla 14 bytov
 • v obci Bíňa   14 bytov
 • v obci Obid   23 bytov
 • v obci Kravany nad Dunajom   6 bytov
 • v obci Kamenica nad Hronom 12 bytov
 • v obci Salka 26 bytov 
 • v obci Bajtava 29 bytov

 

Služby:

 • účtovanie a evidencia účtov fondu opráv podľa požiadavky klientov
 • vedenie ekonomickej agendy správy bytov moderným softvérom
 • poskytovanie informácií a poradenstvo zákazníkom na klientskom centre  
 • prístup k informáciám o stave  finančných prostriedkov prostredníctvom internetu
 • zasielanie informácii o plánovaných a neplánovaných odstávkach dodávok energií prostredníctvom elektronickej pošty - registrovaným užívateľom tejto webovej stránky. 
 • nepretržitá havarijná služba s výjazdom do 1 hodiny
 • opravy a údržba spoločných častí a zariadení domu podľa požiadaviek vlastníka
 • poskytovanie odborného technického poradenstva
 • odstraňovanie havarijných stavov a obnovenie prevádzky
 • právna pomoc a poradenstvo
 • pomoc pri vybavovaní štátnych dotácií a úverov
 • modernizácia a rekonštrukcia bytového domu podľa požiadaviek a finančného krytia
 • poradenstvo pri spôsobe financovania obnovy bytového domu
 • vypracovanie podkladov a príloh k žiadostiam o dotácie a úver
 • ďalšie plnenia do výšky finančného krytia (požiarna ochrana, BOPZ atď.) 

Oznámenie - Vklad zákonného záložného práva

Enerbyt s.r.o. oznamuje vlastníkom, že vkladá zákonné záložné právo v prospech  ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Čítajte viac v prílohe.

 

 

Értesítés - Jelzálog bejegyzése

Lakáskezelő vállalat értesíti a lakástulajdonosokkal , hogy élve a törvényadta lehetőséggel jelzálogot jegyeztet be minden általa kezelt lakóházra. A témáról bővebben a mellékletben  olvashatnak. 

 

Nový systém vymáhania pohľadávok

Enerbyt, ako správca spravuje financie domov  vo svojej správe, teda aj platby do fondov údržby a opráv. Tak isto inkasuje od vlastníkov  platby spojené s užívaním bytov, ako za vodu, kúrenie a pod. V posledných rokoch niektorí vlastníci, zneužívajúc  dobrú vôľu ostatných vlastníkov, ako aj  náročnosť vymáhania pohľadávok - či už zo sociálnych  alebo špekulatívnych dôvodov - neplnili si svoje povinnosti,

Čítaj viac...

Új adósságbehajtási rendszer

Nagyobb pénzfizetési fegyelmet és következetességet teremt az az új adósságbehajtási rendszer, amit az Enerbyt városi kft. vezetett be az utóbbi hetekben. Mint azt Szórád György, igazgató lapunknak hangsúlyozta, az új rendszerrel főképp és elsősorban azoknak a lakóknak az érdekeit védik, aki rendesen és rendszeresen fizetnek.

Tovább...

Podkategórie