Časté otázky

Prečo sa neobjavuje  štátna dotácia na cenu tepla v terajších vyúčtovaniach?

Aktuálne vyúčtovanie  je za obdobie január – december 2022  a štátne dotácie na teplo sú až od januára  r.2023


Prečo sa neobjaví dotovaná cena plynu na mesačných zálohových platbách za teplo?

Na r. 2023 sa nakupoval plyn v r .2022. Terajšie nízke ceny plynu sa objavia z časti  vo vyúčtovaní za rok 2023, ako aj v zálohách v r. 2024 a vo vyúčtovaní za r. 2024.

 

Prečo sa neznižujú zálohové platby za teplo, keď cena tepla je v r. 2023 štátom zastropovaná?

Úroveň cenového stropu pri súčasných cenách plynu  má len veľmi mierny vplyv na  skutočnú aktuálnu cenu tepla. K miernemu zníženiu záloh došlo od  1.3.2023.

 

Aký je predpokladaný vývoj nákladov na teplo pre obyvateľstvo?

Vzhľadom na súčasný vývoj cien plynu ako aj na množstvo nakúpeného plynu na obdobie r. 2023-2024 je možné reálne očakávať  výrazný pokles nákladov od 1.1.2024.    

 

Je rozdiel v cene tepla u Enerbytu a u SBDO?

Jednotková cena za teplo je štátom regulovaná a je rovnaká v každom dome v rámci centrálneho vykurovania.  Systém kalkulácie zálohových platieb a jej konkrétna výška je však  rozdielna. 

 

Kúril som menej,  predsa platím viac za teplo za rok 2022!?

Vo všeobecnosti obyvateľstvo šetrilo na kúrení cca 15 %. Ale ani to však nestačilo vykompenzovať  sedemnásobné navýšenie ceny plynu  Z toho dôvodu došlo k  podstatnému navýšeniu nákladov  kúrenia a teplej vody.


Prečo platím  iné zálohy u bytového družstva ináč ako u Enerbytu?

Zálohy a náklady Jednotlivých bytov je potrebné samostatne posudzovať.  Kalkulácia zálohových platieb, ako a štruktúra nákladov  je u jednotlivých správcov rozdielna.

 

Prečo boli tak radikálne navýšené zálohové platby  v r. 2022 pre obyvateľov na vykurovanie?

Jedinou odpoveďou je enormný nárast ceny zemného plynu. Kým v uplynulých 5 rokoch priemerné ročné ceny plynu (cena komodity) sa pohybovala v rozmedzí 16-23 Eur/MWh, tak v roku 2022 je to 100-115 Eur/MWh  /ročný priemer/

 

Z akého dôvodu sa navýšili v r.2023 mesačné zálohové platby.

Mesačná zálohová platba sa skladá z rôznych položiek. Je potrebné skonštatovať mieru inflácie za r.2022 vo výške cca 13%, ktorá sa objavuje vo väčšine nákladov. Okrem nákladov na dodávku tepla, kde došlo k navýšeniu už v r. 2022, došlo k výraznému zdraženiu  spoločnej elektriny,  nákladov na výťahy , upratovanie, vodného a stočného a pod. 

 

Prečo boli tak radikálne navýšené zálohové platby pre obyvateľov na vykurovanie v r. 2022 ?

Jedinou odpoveďou je enormný nárast ceny zemného plynu. Kým v uplynulých 5 rokoch priemerné ročné ceny plynu (cena komodity) sa pohybovala v rozmedzí 16-23 Eur/MWh, tak v roku 2022 je to 100-115 Eur/MWh  /ročný priemer/

 

Akým spôsobom sa nakupuje zemným plyn?

Na nákup zemného plynu na burze, ako aj oprávnenie na obchodovanie so zemným plynom v Slovenskej republike má len niekoľko spoločností, medzi ktorými Enerbyt nie je. My ako odberateľ plynu najprv musíme zazmluvniť jednu z týchto firiem, ktorá sa zaviaže, že pre nás nakúpi potrebné množstvo plynu na burze, zabezpečí zásobníky plynu (!), zarezervuje prepravnú kapacitu v distribučnej sieti a prepraví potrebné množstvo do našich kotolní. V minulosti to Enerbyt  praktizoval tak, že pre nasledujúci rok nakúpil potrebné množstvo plynu, spravidla už koncom jari a v lete predošlého roka, keď ceny na burze boli najvýhodnejšie. V roku 2021 ceny už stúpali počas celého roka.

 

Prečo dochádza k tomu, že napriek plne otvoreným ventilom na radiátore je vykurovacie teleso iba vlažné?

Predovšetkým chceme zdôrazniť, že cieľom je zabezpečenie tepelného komfortu v miestnostiach  a nie prehriaty  radiátor za každého počasia. Práve termostatické hlavice na ventiloch radiátorov majú zabrániť tomu aby sa byty prekurovali a zbytočne sa zvyšovali výdavky odberateľov. Hlavica sníma teplotu v miestnosti a pokiaľ v miestnosti sa dosiahla požadovaná teplota privrie resp. uzavrie ventil radiátora. Vtedy nastane ten známy jav, že horná časť radiátora po celej dĺžke je teplá a spodná časť vlažná resp. studená. To znamená že termostatická hlavice funguje správne.

Samozrejme  sa môže  stať, že ani pri plnom otvorení ventilu v chladnej miestnosti sa radiátor  neohreje. Príčiny môžu byť rôzne. Najčastejšie je to spôsobené tým, že po ukončení vykurovacej sezóny sa ventily neotvorili naplno a môže dôjsť v priebehu leta ich zalepeniu. Ďalšou príčinou môže byť zavzdušnený radiátor, ale sú aj prípady, keď v prechodnom období, kedy sa ešte nevykuruje naplno, niekto, pravdepodobne vlastník bytu, svojvoľne uzavrel tepelné rozvody domu, nakoľko dotyčnému sa nezdalo, že “už“ alebo “ešte“ treba kúriť. Môže to spôsobiť nedostatočnú cirkuláciu v systéme.

Tiež je potrebné poznamenať, že teplota vykurovacej vody v radiátoroch je závislá od vonkajšej teploty. Napríklad pri vonkajšej teplote +13°C do radiátorov posielame 35°C, kým pri – 13°C vykurovacia voda má 61°C. Tieto teploty sú nastavené tak, aby v bytoch bolo možné udržať zákonom stanovené teploty.

 

 

Prečo sú rozdiely v teplote teplej vody (TÚV) v rôznych bytoch?

Rozdielna teplota TÚV v rôznych bytoch v jednom bytovom dome môže byť spôsobená zlým technickým stavom potrubí ako aj nesprávnym termostatickým vyregulovaním rozvodov domu. Tieto bránia správnej cirkulácii vody. Často sa stáva, že po prerušení dodávky vody dochádza zavzdušneniu stúpacích potrubí na najvyššom poschodí domu, čo tiež znemožňuje správnu cirkuláciu a rozvody je potrebné odvzdušniť.

Teplota TÚV samozrejme v priebehu dňa kolíše, avšak my ako dodávateľ v súlade s legislatívou udržujeme jej teplotu v rozmedzí 45°C – 55°C.  

 

Poznámka: Je našou snahou  objektívne zodpovedať často opakujúce sa otázky klientov. Informácie nie sú právne záväzné  a vyhradzujeme si právo  tu zverejnené informácie dopĺňať a meniť.

Gyakori kérdések

 

Miért nem jelenik meg az aktuális számlákban a hő árának állami támogatása?

A jelenlegi elszámolás 2022. január-december időszakra vonatkozik, az állami  hőtámogatás csak  a 2023. januártól érvényes hőárra vonatkozik.

 

Miért nem jelenik meg a támogatott gázár a havi hő előlegben?

2023-ra a gázt még 2022-ben vásároltunk. A jelenlegi alacsony gázárak részben  majd a 2023-as évi elszámolásban, illetve a 2024-es évi  előlegekben és a 2024-es elszámolásban jelenik majd meg..

 

Miért nem csökkentik a havi hő előleget, ha a hő ára 2023 -ban államilag támogatva ?

A jelenlegi gázáras árplafon csak csekély hatással van a hő  aktuális árára. Az előlegek enyhe csökkenése a támogatás hatására 2023. március 1-től megtörtént.

Mi várható a lakosság hőköltségeinek alakulásában?

Figyelembe véve a gázárak jelenlegi alakulását, valamint a következő időszakra vásárolt gáz mennyiségére,  reálisan 2024. január 1-től lehet jelentős költségcsökkenéssel számolni.

 

Van különbség a hő árában az Enerbytnél és a lakásszövetkezetnél l?

A hő egységárát az állam szabályozza, és minden központi fűtéses házban azonos. Az előlegek lakásonkénti számítási rendszere  így  a konkrét összegek is  eltérőek.

Kevesebbet fűtöttem, és mégis többe került a fűtésem 2022-ben!?

 

A lakosság általánosságban spórolt a fűtésen  kb. 15 %-ot.. Viszont a gáz árának hétszeres emelkedését ez sajnos nem tudta kompenzálni. Ez okból emelkedettek jelentősen  a lakosság fűtés és melegvíz költségei. 

  

Miért fizetek más előleget a lakásszövetkezetnél, mint az Enerbytnél?

Az egyes lakások előlegeit és költségeit egyénileg lehet csak megítélni. Az előlegek számítása, valamint a költségstruktúra is   lakáskezelőknél  eltérő. Az Enerbyt nem tudja befolyásolni a lakásszövetkezet által megszabott előlegeket, Ez természetesen fordítva is érvényes.   

 

Miért emelkedtek  ilyen radikálisan a lakosság fűtési előlegei 2022-ben ?

Az emelés oka a földgáz árának óriási mértékű emelkedése. Míg az elmúlt 5 évben az éves átlagárak 16-23 Eur/MWh között mozogtak, addig 2022-ben   már 100 Eur/MWh között.

 

Miért emelkednek a havi előlegeket 2023-ban?

A havi előleg különböző tételekből áll. 2022-re kb.13%-os infláció mértékét kell megadni, ami a legtöbb költségben megjelenik. A hőszolgáltatás költségein felül, amely már 2022-ben jelentősen drágult a közös villany, a liftek, takarítás, víz- és csatorna-költségek stb. is jelentősen emelkedtek..

 

Miért emelkedtek  2022-ben  ilyen radikálisan a lakosság fűtési előlegei ?

Az egyetlen válasz a földgáz árának óriási emelkedése. Míg az elmúlt 5 évben az átlagos éves gázárak (áruár) 16-23 Eur/MWh között mozgott, addig 2022-ben 100-115 Eur/MWh /éves átlag/

 

Hogyan történik a földgáz vásárlása?

Szlovákliában néhány cég jogosult a tőzsdén gázt vásárolni, majd azzal kereskedni. Enerbyt nincs köztük. Nekünk, mint gázfelhasználónak először egy ilyen céggel kell szerződést kötnünk, amely vállalja, hogy a szükséges mennyiségű gázt a tőzsdén megvásárolja számunkra és egyben biztosítja a gáz tárolását (!), szállítási kapacitást biztosít az elosztó hálózatban, majd el is juttatja a szükséges mennyiséget kazánházainkba. Ez a múltban ez úgy történt, hogy a következő évre mindig megvettük   a szükséges mennyiségű gázt, általában az előző év tavaszának és nyarának végén, amikor a tőzsdei árak a legkedvezőbbek voltak.2021-ben az árak az egész év folyamán emelkedtek.

 

 Miért történik az, hogy a radiátor teljesen nyitott csapjai ellenére a radiátor csak langyos?

Mindenekelőtt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a célunk a fűtéskomfort biztosítása a helyiségekben és nem a mindenkori túlfűtött radiátor. A radiátorokon található termosztatikus fejek hivatottak megakadályozni, hogy a lakások túlfűtöttek legyenek, és hogy az ezzel járó költségek indokolatlanul növekedjenek. A fej érzékeli a helyiség hőmérsékletét, és ha a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, elzárja a radiátor szelepét. Ekkor következik be az a jól ismert jelenség, hogy a radiátor felső része teljes hosszában meleg, alsó része langyos ill. hideg. Ez azt jelenti, hogy a termosztatikus fej megfelelően működik.

Természetesen megtörténhet, hogy hideg helyiségben a szelep teljes nyitásakor sem melegszik fel a radiátor. Ennek okai különbözőek lehetnek. Ennek leggyakrabban az az oka, hogy a fűtési szezon vége után a szelepek nem nyíltak ki teljesen, és a nyár folyamán beragadhatnak. Másik ok lehet a belevegőzött radiátor, de van olyan eset is, amikor az átmeneti időszakban, amikor a fűtés még nem teljesen fel van fűtve, valaki, valószínűleg a lakás tulajdonosa önkényesen, vagy véletlenül lezárta a lakás fűtését. Ez befolyásolhatja az egész rendszer működését.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a radiátorokban lévő fűtővíz hőmérséklete a külső hőmérséklettől függ. Például +13°C-os külső hőmérsékletnél 35°C-os víz van a radiátorokban, míg -13°C-on a fűtővíz 61°C. Ezek a hőmérsékletek úgy vannak beállítva, hogy a lakásokban a törvényben meghatározott hőmérsékletet lehessen tartani.

 

Miért van különbség a melegvíz hőmérsékletében a különböző lakásokban?

Egy társasház különböző lakásaiban eltérő vízhőmérsékletet okozhat a csövek rossz műszaki állapota, valamint a ház elosztórendszereinek nem megfelelő termosztatikus szabályozása. Ezek megakadályozzák a víz megfelelő keringését. Gyakran előfordul, hogy a vízellátás megszakítása után a ház legfelső emeletén lévő felszálló vezetékbe  levegő szorult , ami a megfelelő keringést teszi lehetetlenné , az ilyenkor szükséges az  elosztórendszer  légtelenítése.

Természetesen a víz hőmérséklete napközben ingadozik, de mi szolgáltatóként a jogszabályoknak megfelelően a hőmérsékletét 45°C - 55°C tartományban tartjuk.

Megjegyzés : Arra törekszünk, hogy a lehető legobjektívebben válaszoljunk az ügyfelek gyakran ismétlődő kérdéseire. Az információ jogilag nem kötelező, és fenntartjuk a jogot az itt közzétett információk kiegészítésére és megváltoztatására.