Havarijná služba


Naša spoločnosť zabezpečuje nepretržitú havarijnú službu 365 dní v roku s reakčnou dobou do 60 minút, v zložení

 • vodoinštalatér, kúrenár
 • elektrikár,
 • technik merania a regulácie tepelných zariadení

   

Úlohou havarijnej služby je vykonať zásah:

 • v prípade technologických havárii na vodovodných a tepelných rozvodoch bytových domoch v správe našej spoločnosti,
 • odstránenie havarijného stavu na elektrických rozvodoch spoločných častí bytových domov,
 • riešenie problémov s kvalitou dodávok tepla na vykurovania a teplej úžitkovej vody,  
 • prioritným cieľom zásahu je zabránenie ohrozenia zdravia osôb a vzniku  škôd na majetku       
 • havarijná služba nevykonáva opravy, ktoré nesúvisia s technologickými haváriami.

 

Za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek je potrebné nahlásiť:

 • meno a priezvisko volajúceho
 • presnú adresu volajúceho
 • telefonický kontakt volajúceho
 • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
 • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

 

Additional information